Miami Flavors
"A Tour Around Miami"
50" x 60"
SOLD